# خدا

عارفانه ها

اخلاص: یکتایی در "زیستن"، یک تویی در "عشق"!                                                                                                    دکتر شریعتی
/ 34 نظر / 28 بازدید

نام تو به صد زبان

خدایم! دست یاری ات را به سویم بگشا و یاری ام ده، تا تمامی آرزوهایم به ثمر نشینند.                                                                          گوروبانی
/ 64 نظر / 34 بازدید