# نیایش

نام تو به صد زبان

خدایم! دست یاری ات را به سویم بگشا و یاری ام ده، تا تمامی آرزوهایم به ثمر نشینند.                                                                          گوروبانی
/ 64 نظر / 31 بازدید